بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده علوم پایه

امکانات و خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه های گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی:

آزمایشگاه بیوشیمی:

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۸ در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط خانم دکتر ریحانه سریری راه اندازی شد. در این آزمایشگاه آزمایشهای مربوط به جداسازی، تخلیص، شناسایی بیومولکولها و روشهای مولکولی انجام می گیرد.  این آزمایشگاه شامل دستگاه هایی مانند HPLC,FPLC,PCR، اولتراسونیک،سانتریفیوژ یخچال دار و اسپکتروفتومتر می باشد. ضمنا اتاق کشت سلول نیز در این آزمایشگاه توسط آقای دکتر حسین غفوری در سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده است.

آزمایشگاه زیست‌شناسی دریا: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۱ در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط آقای دکتر نادر شعبانی پور راه اندازی شد.
آزمایشگاه ژنتیک:

آزمایشگاه ژنتیک در سال ۱۳۹۰ در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط خانم دکتر زیور صالحی راه‏ اندازی شد. در این آزمایشگاه،  دستگاه‏هایی مانند PCR,Gel Doc.، میکروفیوژ و چندین دستگاه دیگر موجود است. دستگاههای موجود برای آزمایشهای ژنتیکی و مولکولی کاربرد دارند.

آزمایشگاه تکوین جانوری: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۳ توسط آقای دکتر فرهاد مشایخی در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی:

این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۶ توسط آقایان دکتر منصور افشارمحمدیان و دکتر اکبر نورسته نیا در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه‏ اندازی شد زمینه های تحقیقاتی که در این آزمایشگاه انجام می شود شامل: آنالیزهای آنزیمی، کشت جلبک، الکتروفورز و آنالیزهای رشد می باشد ضمنا این آزمایشگاه مجهز به فیتوترون نیز می باشد.

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۶ توسط آقای دکتر شهریار سعیدی مهرورز در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد
آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری: این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۱ توسط آقای دکتر محمد حاصلی در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.
آزمایشگاه میکروب‌شناسی: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۶ توسط آقای دکتر فاضل نجفی یاسوری در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.

 

آزمایشگاه های گروه شیمی

 

گروه شیمی:

 1. آزمایشگاه های آموزشی:
  آزمایشگاه شیمی-فیزیک
  آزمایشگاه شیمی تجزیه
  آزمایشگاه شیمی آلی
  آزمایشگاه شیمی معدنی
  آزمایشگاه شیمی عمومی
  آزمایشگاه جداسازی
  آزمایشگاه شیمی کاربردی
 2. آزمایشگاه های پژوهشی:
  ردیف حوزه فعالیت مؤسس
  ۱ آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دکتر محمودی و دکتر یحیی زاده
  ۲ آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دکتر مامقانی
  ۳ آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دکتر شیرینی و دکتر رادمقدم
  ۴ آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دکتر مهرداد
  ۵ آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دکتر زنجانچی
  ۶ آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دکتر علی اکبر
  ۷ آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دکتر آروند
  ۸ آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دکتر محمدخواه و دکتر انصاری
  ۹ آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دکتر سهراب نژاد
  ۱۰ آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی دکتر طباطباییان
  ۱۱ آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی دکتر فلاح شجاعی
  ۱۲ آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی دکتر خورشیدی
  ۱۳ آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک دکتر قنادزاده
  ۱۴ آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک دکتر روحی
  ۱۵ آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک دکتر قلمی
  ۱۶ آزمایشگاه پژوهشی شیمی کاربردی دکتر محمدی

 

آزمایشگاه های گروه فیزیک

 

گروه فیزیک:

 1. آزمایشگاه های آموزشی:
  آزمایشگاه فیزیک پایه ۱
  آزمایشگاه فیزیک پایه ۲
  آزمایشگاه فیزیک پایه ۳
  آزمایشگاه فیزیک جدید
  آزمایشگاه اپتیک   (دستور کار آزمایشگاه اپتیک)
  آزمایشگاه هسته‌ای
  آزمایشگاه الکترونیک
 2. آزمایشگاه های پژوهشی:
  ردیف حوزه فعالیت مؤسس
  ۱ نانو ساختارها دکتر صابر فرجامی شایسته
  ۲ اسپری پایرولیزیز دکتر سید محمد روضاتی
  ۳ ماده چگال تکنیک خلاء دکتر سید محمد روضاتی
  ۴ CVD دکتر سید محمد روضاتی
  ۵ انرژی های نو (سولارسل و فوتوترمال) دکتر سید محمد روضاتی
  ۶ نانو فیزیک دکتر مجید سیفی
  ۷ فیزیک هسته ای دکتر مسعود وهابی مقدم
  ۸ آزمایشگاه تحقیقاتی تصویربرداری هسته ای دکتر علیرضا صدرممتاز
  ۹ آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرقته دکتر علیرضا صدرممتاز
  ۱۰ آزمایشگاه محاسبات پیشرفته دکتر سعید مهدوی فر، دکتر حنیف هادی پور
  ۱۱ مشخصه یابی ماده چگال دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی، دکتر سید محمد روضاتی
  ۱۲ سل- ژل مرطوب دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی
  ۱۳ پوشش دهی سل- ژل مرطوب دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی