بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده دریک نگاه

نقشه ساختمانهای دانشکده علوم پایه

سال تاسیس: ۱۳۵۶

تعداد اعضای هیات علمی: 83 نفر ( استاد: 22 نفر، دانشیار: 31 نفر، استادیار:28 نفر، مربی: 2 نفر)

تعداد کل دانشجویان: ۱۹۰۰ نفر

تعداد پرسنل کارمند: ۴۵ نفر

رشته های تحصیلی: زیست، شیمی و فیزیک

آدرس: رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه

صندوق پستی: ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کدپستی: ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

تلفنن دفتر ریاست: ۳۳۳۶۷۳۴۳-۰۱۳

دورنگار: ۳۳۳۶۷۰۶۶-۰۱۳

تلفن خانه: ۵-۳۳۳۴۳۶۳۰-۰۱۳