بستن
FA EN AR RU FR CHI

آئين نامه ثبت پيشنهادها، پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تکميلي

آئين نامه ثبت پيشنهادها، پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تکميلي


آئين نامه ثبت پيشنهادها، پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تکميلي

به منظور آگاهی از نحوه ثبت پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در همه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی یا فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آئین نامه مذکور در فایل زیر در دسترس می باشد:

آئين نامه ثبت پيشنهادها، پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تکميلي و صیانت از حقوق پدیدآوران آنها