بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه های گروه زیست شناسی

آزمایشگاه های گروه زیست شناسی


آزمایشگاه های گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی:
آزمایشگاه بیوشیمی:

این آزمایشگاه در سال 1378 در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط خانم دكتر ریحانه سریری راه اندازی شد. در این آزمایشگاه آزمایشهای مربوط به جداسازی، تخلیص، شناسایی بیومولکولها و روشهای مولکولی انجام می گیرد.  این آزمایشگاه شامل دستگاه هایی مانند HPLC,FPLC,PCR، اولتراسونیک،سانتریفیوژ یخچال دار و اسپکتروفتومتر می باشد. ضمنا اتاق کشت سلول نیز در این آزمایشگاه توسط آقای دکتر حسین غفوری در سال 1391 راه اندازی شده است.

آزمایشگاه زیست‌شناسی دریا: این آزمایشگاه در سال 1381 در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط آقای دكتر نادر شعبانی پور راه اندازی شد.
آزمایشگاه ژنتیک:

آزمایشگاه ژنتیک در سال 1390 در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط خانم دکتر زیور صالحی راه‏ اندازی شد. در این آزمایشگاه،  دستگاه‏هایی مانند PCR,Gel Doc.، میکروفیوژ و چندین دستگاه دیگر موجود است. دستگاههای موجود برای آزمایشهای ژنتیکی و مولکولی کاربرد دارند.

آزمایشگاه تکوین جانوری: این آزمایشگاه در سال 1383 توسط آقای دكتر فرهاد مشایخی در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی:

این آزمایشگاه در سال 1386 توسط آقایان دكتر منصور افشارمحمدیان و دکتر اکبر نورسته نیا در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه‏ اندازی شد زمینه های تحقیقاتی که در این آزمایشگاه انجام می شود شامل: آنالیزهای آنزیمی، کشت جلبک، الکتروفورز و آنالیزهای رشد می باشد ضمنا این آزمایشگاه مجهز به فیتوترون نیز می باشد.

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی: این آزمایشگاه در سال 1386 توسط آقای دكتر شهریار سعیدی مهرورز در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد
آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری: این آزمایشگاه در سال 1391 توسط آقای دكتر محمد حاصلی در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.
آزمایشگاه میکروب‌شناسی: این آزمایشگاه در سال 1386 توسط آقای دكتر فاضل نجفی یاسوری در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.