بستن
FA EN AR RU FR

آزمایشگاه های گروه شیمی

آزمایشگاه های گروه شیمی


آزمایشگاه های گروه شیمی

گروه شیمی:
 1. آزمایشگاه های آموزشی:
  آزمایشگاه شیمی-فیزیک
  آزمایشگاه شیمی تجزیه
  آزمایشگاه شیمی آلی
  آزمایشگاه شیمی معدنی
  آزمایشگاه شیمی عمومی
  آزمایشگاه جداسازی
  آزمایشگاه شیمی کاربردی
 2. آزمایشگاه های پژوهشی:
  رديف حوزه فعالیت مؤسس
  1 آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دکتر محمودی و دکتر یحیی زاده
  2 آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دكتر مامقانی
  3 آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دكتر شیرینی و دکتر رادمقدم
  4 آزمایشگاه پژوهشی شیمی آلی دكتر مهرداد
  5 آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دكتر زنجانچی
  6 آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دكتر علی اکبر
  7 آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دكتر آروند
  8 آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دكتر محمدخواه و دکتر انصاری
  9 آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه دکتر سهراب نژاد
  10 آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی دکتر طباطباییان
  11 آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی دكتر فلاح شجاعی
  12 آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی دكتر خورشیدی
  13 آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک دکتر قنادزاده
  14 آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک دکتر روحی
  15 آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک دکتر قلمی
  16 آزمایشگاه پژوهشی شیمی کاربردی دکتر محمدی