بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعات موردنیاز هفته پژوهش 98 دانشکده علوم پایه

اطلاعات موردنیاز هفته پژوهش 98 دانشکده علوم پایه


اطلاعات موردنیاز هفته پژوهش 98 دانشکده علوم پایه

بدینوسیله به استحضار می رساند هفته پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان مطابق برنامه ریزی سالیانه از 98/9/23 لغایت 98/9/26 برگزار خواهد شد:

اطلاعیه هفته پژوهش 98 دانشکده علوم پایه

فرمت چکیده مقاله بصورت سخنرانی یا پوستر

الگو (Template)