بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بدون آزمون دانشگاهها

اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بدون آزمون دانشگاهها


اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بدون آزمون دانشگاهها

پیرو مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد، از سال تحصیلی 99-98 ظرفیت پذیرش دامشجوی استعداد درخشان دانشگاهها بر اساس سطه بندی به شرح زیر می باشد:

دانشگاههای سطح 1 و 2: تا 40 درصد داخل ظرفیت پذیرش با آزمون، که حداکثر دو سوم آنان از دانش آموختگان دانشگاههای سطح 1 و 2 و مابقی از سایر دانشگاهها پذیرفته می شوند.

دانشگاههای سطح 3: تا 30 درصد داخل ظرفیت پذیرش با آزمون، که حداکثر دو سوم آنان از دانش آموختگان دانشگاههای سطح 3، مابقی از سایر دانشگاهها پذیرفته می شوند.