بستن
FA EN AR RU FR CHI

امور مالی

امور مالی


امور مالی

* عامل مالی:  در حال حاضر سرکار خانم ابراهیمی به عنوان عامل مالی دانشکده مشغول به کار می باشند. شرح وظایف این واحد عبارتند از: - سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روشها ،سيستمها و خط مشی های مالی دانشکده در واحد حسابداری مالی - کنترل و تاييد کليه اسناد حسابداری صادره - کنترل وضعيت نقدينگی دانشکده  و اتخاذ ترتيبات لازم جهت اخذ اعتبارات  از دانشگاه - نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهيه تراز آزمايشی ماهيانه - نظارت بر اجرای صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آيين نامه مالی معاملاتی - بررسی و تاييد اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمايشی ماهانه - بررسی و تاييد کليه پرداخت‌ها با توجه به آيين نامه‌ها ومجوزهای مربوطه - نظارت بر بستن حسابهای پايان سال - بررسی و تاييد اعلاميه بدهکار و بستانکار صادره توسط بانک - اتخاذ ترتيبات لازم جهت تهيه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگويی به آنان - اتخاذ ترتيبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشکده -همکاری و تشريک مساعی با مديريت امورمالی در جهت بهبود روشها و سيستم های مالی - پيشنهاد ايجاد، حذف يا تغيير در حسابهای مالی به مدير امور مالی - نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر و مدارک و پرونده های مالی -پیگیری و نظارت بر روند مالی دانشجویان   * امین اموال: در حال حاضر جناب آقای پوریعقوب به عنوان امین اموال دانشکده مشغول به کار می باشند. وظایف این واحد عبارتند از: - اعمال نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال دولتي. - نگهداري دفاتر اموال . - پلاك كوبي اموال خريداري شده هنگام تحويل به واحدهاي تابعه. -دريافت حساب اموال. - رسيدگي به حساب اموال واحدها. - ارائه گزارشهاي لازم به منظور فراهم آوردن امكان اعمال نظارت مديرمالي. - تنظيم صورت‌حساب‌ها و دفاتر اموال. -تنظيم فرم هاي اموالي و ارسال آن به مراجع ذيربط. -کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره‌اي. -صدور پروانه خروج اموال با دستور مقامات مجاز دستگاه. -تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی ونصب آن درکلیه اتاقها و واحدها . -تحویل وسایل موجود در اتاقها و واحدها به افراد استفاده کننده . -صدور حواله جابجایی اموال . -کنترل و بازدید از اموال واحدها وتهیه گزارش دوره ای اموال -تهیه لیست فرم رسید اموال به تفکیک طبقه -ثبت اموال رسیده در دفتر اموال . -تهیه لیست فرم فرستاده به تفکیک طبقه . -گزارش اموال اسقاطی و زاید به مدیریت مالی و خدمات پشتیبانی - مکاتبات مرتبط . -مکاتبات و پیگیری بخشنامه های مرتبط. - ثبت مشخصات کامل اموال و دارايي ها در دفتر نرم افزار  بصورت شماره هاي  سريالي ( برچسب اموال ) و نصب بر روي دارايي. -بازديد دوره اي از اموال واحد به منظور  اطمينان از نگهداري درست و مناسب از دارايي. - تحويل دارايي به اشخاص و نظارت بر امر تغيير و تحولات دارايي. - گزارش دوره اي اموال موجود و پيشنهاد در مورد اموال مورد نياز آتي.