بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب دانشجوی برتر در سطح دانشکده و دانشگاه در هفته پژوهش

انتخاب دانشجوی برتر در سطح دانشکده و دانشگاه در هفته پژوهش


انتخاب دانشجوی برتر در سطح دانشکده و دانشگاه در هفته پژوهش

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند جهت انتخاب به عنوان دانشجوی برتر (سطح دانشکده و دانشگاه)  در هفته پژوهش و فناوری 1398 حداکثر تا تاریخ 98/9/13 رزومه و فعالیتهای پژوهشی مقطع تحصیلی  خود را به گروه مربوطه تحویل نمایند. (ضمنا جهت تکمیل رزومه از فرم مربوط به پژوهشگران استانی که در سامانه معاونت پژوهشی دانشگاه بخش هفته پژوهش و فناوری 98 موجود می باشد استفاده کرده و مستندات ضمیمه باشند).

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه