بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده در یک نگاه

دانشکده در یک نگاه


دانشکده در یک نگاه

نقشه ساختمانهای دانشکده علوم پایه

سال تاسیس: 1356 تعداد اعضای هیات علمی: 78 نفر ( استاد: 15 نفر، دانشیار: 20 نفر، استادیار:41 نفر، مربی: 2 نفر) تعداد کل دانشجویان: 1900 نفر تعداد پرسنل کارمند: 45 نفر رشته های تحصیلی: زیست، شیمی و فیزیک آدرس: رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه صندوق پستی: 19141-41335 کدپستی: 33697-41938 تلفنن دفتر ریاست: 33367343-013 دورنگار: 33367066-013 تلفن خانه: 5-33343630-013