بستن
FA EN AR RU FR

راهنمای استفاده از آموزش مجازی دانشگاه

راهنمای استفاده از آموزش مجازی دانشگاه


راهنمای استفاده از آموزش مجازی دانشگاه

دانشجویانی که در ترم جای به صورت مجازی درس اختیار نموده اند برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از "راهنمای چگونگی استفاده از آموزش مجازی" یا "سایت آموزش مجازی دانشگاه" استفاده نمایند.