بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی دوهفتگی گروه فیزیک به عنوان "تاریخچه مختصری از کیهان"

سخنرانی دوهفتگی گروه فیزیک به عنوان "تاریخچه مختصری از کیهان"


سخنرانی دوهفتگی گروه فیزیک به عنوان "تاریخچه مختصری از کیهان"

سخنرانی دو هفتگی فیزیک با عنوان "تاریخچه مختصری از کیهان" روز دوشنبه 13 آبان ماه 98 راس ساعت 14 در سالن امتحانات ساختمان شهدای هسته ای برگزار خواهد شد.