بستن
FA EN AR RU FR

عامل مالی

عامل مالی


عامل مالی

در حال حاضر سرکار خانم ابراهیمی به عنوان عامل مالی دانشکده مشغول به کار می باشند. شرح وظايف عامل مالی - سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روشها ،سيستمها و خط مشی های مالی دانشکده در واحد حسابداری مالی - کنترل و تاييد کليه اسناد حسابداری صادره - کنترل وضعيت نقدينگی دانشکده  و اتخاذ ترتيبات لازم جهت اخذ اعتبارات  از دانشگاه - نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهيه تراز آزمايشی ماهيانه - نظارت بر اجرای صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آيين نامه مالی معاملاتی - بررسی و تاييد اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمايشی ماهانه - بررسی و تاييد کليه پرداخت‌ها با توجه به آيين نامه‌ها ومجوزهای مربوطه - نظارت بر بستن حسابهای پايان سال - بررسی و تاييد اعلاميه بدهکار و بستانکار صادره توسط بانک - اتخاذ ترتيبات لازم جهت تهيه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگويی به آنان - اتخاذ ترتيبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشکده - همکاری و تشريک مساعی با مديريت امورمالی در جهت بهبود روشها و سيستم های مالی - پيشنهاد ايجاد، حذف يا تغيير در حسابهای مالی به مدير امور مالی - نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر و مدارک و پرونده های مالی - پیگیری و نظارت بر روند مالی دانشجویان