بستن
FA EN AR RU FR

فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله

فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله


فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله

طبق مصوبه شورای آموزشی دانشکده علوم، دانشجویان مقطع دکتری برای اخذ واحد رساله در هر نیمسال تحصیلی، باید فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله  خود را پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه تحویل دهند.