بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله

فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله


 

فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله

طبق مصوبه شورای آموزشی دانشکده علوم، دانشجویان مقطع دکتری برای اخذ واحد رساله در هر نیمسال تحصیلی، باید فرم گزارش نیمسال پیشرفت رساله  خود را پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه تحویل دهند. 

آدرس کوتاه :