بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه استفاده کنندگان کلاسترهای محاسباتی

قابل توجه استفاده کنندگان کلاسترهای محاسباتی


قابل توجه استفاده کنندگان کلاسترهای محاسباتی

کلیه دانشجویان استفاده کننده از کلاسترهای محاسباتی برای تعیین نام کاربری و پسورد با در دست داشتن فرم پر شده زیر به طبقه سوم ساختمان شهدای هسته ای اتاق امور فنی رایانه، آقای مهندس نظیفی مراجعه نمیاند.

فرم درخواست نام کاربری و پسورد کلاستر محاسباتی