بستن
FA EN AR RU FR CHI

موافقت وزارت عتف با پذیرش دانشجو در رشته های جدید در دانشکده علوم پایه

موافقت وزارت عتف با پذیرش دانشجو در رشته های جدید در دانشکده علوم پایه


موافقت وزارت عتف با پذیرش دانشجو در رشته های جدید در دانشکده علوم پایه

در جلسه مورخ 1399/10/7 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با پذیرش دانشجو در رشته های: 1- زیست شناسی جانوری - سولی و تکوینی در مقطع دکتری 2- نانوفیزیک در مقطع کارشناسی ارشد موافقت به عمل آمد. ضمن تبریک به گروه های زیست شناسی و فیزیک دانشکده علوم پایه، امید است این امر گامی در جهت توسعه و پیشرفت روزافزون جامعه علمی باشد.