بستن
FA EN AR RU FR CHI

کتابچه اصول ایمنی کار در آزمایشگاه

کتابچه اصول ایمنی کار در آزمایشگاه


کتابچه اصول ایمنی کار در آزمایشگاه

عدم رعایت قوانین و یا کم توجهی به اصول ایمنی کار در آزمایشگاه می تواند برای سلامت کاربران بسیار خطرآفرین باشد. لذا جهت پیشگیری از حوادث احتمالی محیط کار آزمایشگاه کتابچه اصول ایمنی کار در آزمایشگاه آماده شده که با اشاعه فرهنگ رعایت موارد ایمنی در بین دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان آزمایشگاه ها، از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کند.