بستن
FA EN AR RU FR CHI

کتب تالیفی و ترجمه زیست

کتب تالیفی و ترجمه زیست


کتب تالیفی و ترجمه زیست

نام کتاب

نام نویسندگان

نام مترجم

انتشارات

سال انتشار

تعداد صفحات

زبان تخصصی

دکتر ریحانه سریری

-

دانشگاه گیلان

1376

300

آزمایشهای بیوشیمی فیزیک

دکتر ریحانه سریری

-

دانشگاه گیلان

1378

250

بیوشیمی برای تربیت بدنی

-

دکتر ریحانه سریری

دانشگاه گیلان

1381

300

فرهنگ جامع بیوشیمی

دکتر ریحانه سریری

-

دانشگاه گیلان

1388

600

منابع گیاهی جنوب شرقی آسیا

-

دکتر شهریار سعیدی مهرورز

دانشگاه گیلان

1383

187

فلور ایران، تیره گل میمون

دکتر شهریار سعیدی مهرورز

-

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

1389

483

سالمندی

دکتر شهره سیام

-

لاله

1383

146

سیگار و جوانان

دکتر شهره سیام

-

شرکت دخانیات ایران

1381

111

جمعیت و تنظیم خانواده

دکتر شهره سیام

-

کتیبه گیل

1391

128

جنین شناسی

دکتر فرهاد مشایخی

-

دانشگاه گیلان

1386

407

زیست شناسی تکوینی کاربردی

دکتر فرهاد مشایخی

-

دانشگاه گیلان

11391

180

ژنتیک سرطان

دکتر زیورصالحی

-

دانشگاه گیلان

11391

107

زیستگاه دریای خزر

دکتر بهروز حیدری

-

دانشگاه گیلان

11391

300

کشت، پرورش و ارزش غذایی کیوی

دکتر منصور افشارمحمدیان

-

ملی

113799

122

جرم و اشتغال - دکتر منصور افشارمحمدیان

ناجا

11393

364