كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

رشته

چارت دروس

برنامه ترمیک

علوم جانوری دانلود دانلود
علوم گیاهی دانلود دانلود
علوم سلولی و مولکولی دانلود دانلود
دریا دانلود دانلود

 

رشته

چارت دروس

برنامه ترمیک

ژنتیک دانلود دانلود
بیوشیمی دانلود دانلود
زیست شناسی سلولی تکوینی دانلود دانلود
بیوسیستماتیک جانوری دانلود دانلود
فیزیولوژی گیاهی دانلود دانلود
سیستماتیک اکولوژی دانلود دانلود
جانوران دریا دانلود دانلود

رشته

چارت دروس

برنامه ترمیک

بیوشیمی دانلود دانلود
جانوران دریا دانلود دانلود
سیستماتیک گیاهی دانلود دانلود
سلولی- تکوینی دانلود  

 

Responsive Image