كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

رشته

چارت دروس

برنامه ترمیک

فیزیک دانلود دانلود

رشته

چارت دروس

برنامه ترمیک

اپتیک و لیزر دانلود دانلود
ماده چگال دانلود دانلود
ذرات بنیادی و نظریه میدانها دانلود دانلود
فوتونیک دانلود دانلود
فیزیک پلاسما دانلود دانلود
گرانش و کیهان شناسی دانلود دانلود
هسته ای دانلود دانلود
نانوفیزیک دانلود دانلود

رشته

چارت دروس

برنامه ترمیک

اپتیک و لیزر دانلود دانلود
چگال دانلود دانلود
ذرات بنیادی و نظریه میدانها دانلود دانلود
فیزیک پلاسما دانلود دانلود
گرانش و کیهان شناسی دانلود دانلود
هسته ای دانلود دانلود
Responsive Image