مدیریت دانشکده

 

 

ریاست دانشکده: دکتر محمدجواد مهدی پور

تحصیلات :دکترای زیست شناسی

رشته تخصصی :میکروبیولوژی

تلفن : ۳۳۳۶۷۳۴۳ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده:دکتر میثم باقری تاجانی

تحصیلات : دکترای فیزیک

رشته تخصصی : ماده چگال

تلفن : ۳۳۳۳۳۵۱۰ – ۰۱۳

دورنگار : ۳۳۳۲۳۵۱۰ – ۰۱۳

پست الکترونیک :  m_bagheri@guilan.ac.ir

 

 


 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی:  دکتر جمال مظلوم

 تحصیلات : دکتری فیزیک

 رشته تخصصی: حالت جامد

تلفن: 33333648-۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶-۰۱۳

پست الکترونیک: j.mazloom@guilan.ac.ir

   

رئیس اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی:  مهندس بهشته نقدی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت 

رشته تخصصی : مدیریت منابع انسانی

تلفن : ۳۳۳۶۷۱۲۳-۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :     b.naghdi@guilan.ac.ir

 

 

 

 

 

رئیس اداره امور اداری: مهندس رمضانعلی هاتف وحید

تحصیلات :فوق لیسانس فیزیک

رشته تخصصی :فیزیک

تلفن : ۳۳۳۶۷۰۴۲ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :