تحصیلات تکمیلی

فرم های مورد نیاز مقطع دکتری

 

آشنائی_با_سامانه_آموزش_(سادا)_وتکمیل_پرونده_آموزشی

شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

فرم های آزمون جامع

فرم های دفاع از پیشنهاده رساله

فرم تصویب پیشنهاد رساله

راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه آموزشی- دانشکده علوم

راهنمای تدوین پروپوزال (پیشنهاده رساله) دکتری

فرم درخواست همکاری استاد راهنمای دوم - مشاور

گزارش نیمسال پیشرفت رساله

- فرم اعلام نظر استاد راهنما در خصوص تمدید سنوات

مراحل دریافت مجوز دفاع از رساله

فرم درخواست صدور مجوز دفاع

- فرم ارزشیابی پایان نامه/ رساله

فرآیند انجام امور پس از جلسه دفاع

تعهدنامه رساله دکتری

فرم کنترل پایان نامه (گواهی انجام اصلاحات)

- راهنمای تحویل پایان نامه به کتابخانه

ضوابط تدوین پایان نامه

فرم تقاضای وام - ویژه دانشجویان دکتری

- فرم هزینه های انجام شده مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد/دکتری 

آیین نامه جدید شوراهای بررسی موارد خاص

کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقات

آئین نامه حمایت از فرصت مطالعاتی

راهنمای استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور

مقررات عمومی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ارشد و رساله دکتری