در حال حاضر نماینده امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده جناب آقای دکتر طاهرپرور از اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشکده می باشند.

تلفن: 33362205-013

ایمیل: p.taherparvar@guilan.ac.ir