قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از خدمات آزمایشگاههای زیست شناسی، فیزیک و شیمی دانشکده علوم پایه:

جهت اسفاده از خدمات آزمایشگاهی موجود، ابتدا فرم زیر را تکمیل کرده سپس از بر اساس جدول تعیین نرخ خدمات، از قسمت پرداخت آنلاین هزینه مربوطه را واریز نمایید. پس از تکمیل دو مرحله ذکر شده مدارک (فرم و فیش واریزی) را به کارشناس دستگاه موردنظر تحویل دهید.

 

شایان ذکر است:

  دانشجویان دانشکده علوم پایه 10 درصد، سایر دانشجویان دانشگاه گیلان 30 درصد و سرویس گیرندگان خارج دانشگاه 100 درصد تعرفه های فوق را بایستی بپردازند.

 در مورد دسـتگاه DRS دانشـجویان دانشکده علوم پایه 30 درصد، سایر دانشـجویان دانشگاه گیلان 60 درصد و سـرویس گیرندگان خارج 100 درصد تعرفه می باشد.

 

فرم درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی

تعرفه خدمات آزمایشگاه زیست شناسی

تعرفه خدمات آزمایشگاه فیزیک

راهنمای نحوه پرداخت آنلاین

Responsive Image