بستن
FA EN

تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی:

دکتر جمال مظلوم

 تحصیلات : دکترای فیزیک

رشته تخصصیگرایش حالت جامد

تلفن: 33333648-013

پست الکترونیک: j.mazloom@guilan.ac.ir