تماس با ما

تماس با دانشکده علوم پایه

31 08 2018
کد خبر : 4075802
تعداد بازدید : 301

 

 ریاست دانشکده علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمــــــت

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم


1

عبدالله فلاح شجاعی

رئیس دانشکده علوم پایه

204

013-33367343

2

طیبه ریسمانچی

مسئول دفتر ریاست

205

013-33367343

معاونت آموزشی

3

میثم باقری تاجانی

معاون آموزشی

206

013-33333510

4

بهشته نقدی

مدیر آموزش

210

013-33367123

5

رحیم علیزاده

کارشناس آموزش زیست شناسی

210

 

6

محمد توحیدی مقدم

کارشناس آموزش  فیزیک

213

 

7

رامین اسلامی

کارشناس آموزش  شیمی

212

 

معاونت پژوهشی

8

بهرام قلمی چوبر

معاون پژوهشی

224

013-3332091

9

محمود عسکریان

کارشناس پژوهشی

224

013-3332091

10

 

 

 

 

کتابخانه

11

اسداله محمدی

ریاست کتابخانه

323

013-33320967

12

مژگان رستگار

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه 

327

 

13

فریده دباغی

کارشناس کتابخانه

327

 

14

فاطمه هادیزاده

کارشناس کتابخانه

327

مدیریت تحصیلات تکمیلی

15

جمال مظلوم

مدیر تحصیلات تکمیلی

208

013-33333648

16

محمودرضا زینلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

288

 

امور مالی

17

معصومه احتشامی

عامل مالی

209

013-33334120

18

عباس قلی پور

کارپرداز

358

013-33334120

19

 

 

 

 

امور عمومی 

20

رمضانعلی هاتف وحید

رئیس اداره

279

013-33367042

21

سمیه صوفی نالکیاشری

امین اموال و انباردار

216

013-33334120

22

عباس فلاح

انباردار

322

 

23

صدیقه ناصری

دبیرخانه

217

 

24

 

تاسیسات

263

 

25

 

انتظامات

222

013-33367023

26

علیرضا پوررمضانی

خدمات

297

 

27

فریدون علی پور

سلف سرویس

223

013-33367006

28

 

امور فنی رایانه

215

 

گروه های آموزشی (زیست شناسی، شیمی، فیزیک)

گروه زیست شناسی

 29

حسین جوانبخت

مدیر گروه

207

013-33333647

 30

 

معاون گروه

207

013-33333647

 31

زهرا شایگان

کارشناس گروه/کارشناس آزمایشگاه سلولی مولکولی

261

013-33333647

 32

مهوش هادوی

کارشناس مسئول گروه/ کارشناس آز بافت شناسی

259/418

 

 33

فاطمه جمال امیدی

کارشناس آزمایشگاه گیاه شناسی و فیزیولوژی

228/418

 

 34

رضا صادقی

کارشناس آزمایشگاه جانوری و میکروبیولوژی

255

 

 35

منصور افشارمحمدیان

هیات علمی

250

 

 36

محمودرضا آقامعالی

هیات علمی

379

 

 37

علی بانی

هیات علمی

383

 

 38

محمد حاصلی

هیات علمی

264

 

 39

بهروز حیدری

هیات علمی

405

 

40

حسین جوانبخت

هیات علمی

384

 

 41

اصغر زمانی

هیات علمی

384

 

 42

حجت اله زمانی

هیات علمی

349

 

 43

شیرین شاهنگیان

هیات علمی

367

 

 44

نادر شعبانی پور

هیات علمی

252

 

 45

مصطفی شوریان

هیات علمی

353

 

 46

زیور صالحی

هیات علمی

368

 

 47

فاطمه صفری

هیات علمی

447

 

 48

سهیلا طالش ساسانی

هیات علمی

354

 

49

فرزام عجمیان

هیات علمی

385

 

 50

حسین غفوری

هیات علمی

374

 

 51

مرضیه بیگم فقیر

هیات علمی

381

 

 52

فاطمه قاسمیان

هیات علمی

447

 

 53

فرهاد مشایخی

هیات علمی

324

 

 54

محمدجواد مهدی پور

هیات علمی

264

 

 55

طوبا میرزاپور

هیات علمی

354

 

 56

اکرم السادات نعیمی

هیات علمی

378

 

 57

اکبر نورسته نیا

هیات علمی

254

 

 58

حمیدرضا وزیری

هیات علمی

365

 

 59

الهام هادی پور

هیات علمی

367

 

 60

آزمایشگاه بافت شناسی

 

259

 

 61

آز تحقیقاتی بیوشیمی

 

306

 

 62

آز تحقیقاتی زیست دریا

 

257

 

 63

آز تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری

 

260

 

 64

آز تحقیقاتی سیستماتیک گیاهی

 

417

 

 65

آز تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی

 

414

 

 66

آز تحقیقاتی میکروبیولوژی

 

420

 

 67

آز جانورشناسی

 

416

 

 68

آز تحقیقاتی جنین شناسی

 

419

 

 69

آز گیاه شناسی

 

228

 

 70

آزمایشگاه مرکزی

 

415

 

 گروه شیمی

 71

هادی فلاح معافی

مدیر گروه

272

013-33367262

 72

سینا شکارسرائی

معاون گروه

272

013-33367262

 73

کیومرث روشن

کارشناس گروه

232

013-33367262

 74

خدیجه ساکت

کارشناس  آز جداسازی

231/282

 

 75

لاله لطیفی

کارشناس مسئول معدنی/ کارشناس آز تجزیه

231/280

 

 76

کبری پیشگاه هادیان

کارشناس  آز آلی

281

 

 77

فرشته مرادی

کارشناس مسئول کاربردی/ کارشناس آز شیمی فیزیک

231/407

 

 78

رضا انصاری

هیات علمی

226

 

 79

مجید آروند

هیات علمی

313

 

 80

حسن تاجیک

هیات علمی

218

 

 81

ناز چائی بخش

هیات علمی

360

 

 82

بهزاد خلیلی

هیات علمی

364

 

 83

علیرضا خورشیدی

هیات علمی

402

 

 84

حمید دژم پناه

هیات علمی

376

 

 85

کوروش رادمقدم

هیات علمی

234

 

 86

روحان رخشایی

هیات علمی

355

 

 87

حسین روحی

هیات علمی

387

 

 88

محمدعلی زنجانچی

هیات علمی

220

 

 89

شبنم سهراب نژاد

هیات علمی

395

 
90 سینا شکارسرائی

هیات علمی

355  

 91

مهدی شیخان

هیات علمی

352

 

 92

فرهاد شیرینی

هیات علمی

218

 

 93

معصومه عابدینی

هیات علمی

238

 

 94

علیرضا علی اکبر

هیات علمی

266

 

 95

نینا علیزاده

هیات علمی

233

 

 96

عبدا... فلاح شجاعی

هیات علمی

275

 

 97

هادی فلاح معافی

هیات علمی

352

 

 98

بهرام قلمی

هیات علمی

373

 

 99

علی قنادزاده

هیات علمی

269

 

 100

منوچهر مامقانی

هیات علمی

225

 

 101

علی محمدخواه

هیات علمی

218

 

 102

اسدا... محمدی

هیات علمی

380

 

 103

سمیه محمدی

هیات علمی

447

 

 104

نصرت ا... محمودی

هیات علمی

270

 

 105

زینب مرادی

هیات علمی

360

 

 106

سیدحسن موسوی

هیات علمی

348

 

 107

سید مرتضی مهرداد

هیات علمی

313

 

 108

آسیه یحیی زاده

هیات علمی

219

 

 109

آزمایشگاه آلی

 

281

 

 110

آز تجزیه 1 و 2

 

267

 

 111

آز تحقیقاتی Xray- زنجانچی

 

305

 

 112

آز تحقیقاتی آلی- رادمقدم

 

284

 

 113

آز تحقیقاتی آلی- شیرینی

 

262

 

 114

آز تحقیقاتی آلی- مامقانی

 

282

 

 115

آز تحقیقاتی آلی- محمودی

 

276

 

 116

آز تحقیقاتی آلی- یحیی زاده

 

425

 

 117

آز تحقیقاتی آلی- عابدینی، خلیلی

 

312

 

 118

آز تحقیقاتی تجزیه-    علی اکبر

 

271

 

 119

آز دستگاهی- علی اکبر

 

285

 

 120

آز تحقیقاتی تجزیه- انصاری، محمدخواه

 

330

 

 121

آز تحقیقاتی تجزیه- آروند، علیزاده

 

267

 

 122

آز تحقیقاتی شیمی فیزیک- مرادی

 

407

 

 123

آز تحقیقاتی شیمی فیزیک- قنادزاده

 

282

 

 124

آز تحقیقاتی شیمی فیزیک- قلمی، دژم پناه

 

283

 

 125

آز  شیمی معدنی- فلاح معافی

 

406

 

 126

آز تحقیقاتی شیمی معدنی- فلاح شجاعی

 

256

 

 127

آز جداسازی

 

282

 

 128

آز عمومی   256  
129

آز تحقیقاتی شیمی معدنی- خورشیدی

 

277

 

 130

آز مرکزی آنالیز دستگاهی- لطیفی

 

280

 

 گروه فیزیک

 131

پیوند طاهرپرور

مدیر گروه

290

013-33323132

 132

محمدرضا محمدی مظفر

معاون گروه

290

013-33323132

 133

مهیا گل احمدی

کارشناس گروه

253

013-33323132

 134

آزاده بلوری

کارشناس آز فیزیک 1

214/409

 

 135

محمد توحیدی مقدم

کارشناس آز فیزیک 3

444/409

 

 136

حمید شیخ کاظمی

کارشناس آز فیزیک هسته ای

444/305

 

 137

عقیل رجبی

کارشناس آز اپتیک

411

 

 138

سید محسن موسوی

کارشناس آز فیزیک 2

444/304

 

 139

رمضانعلی هاتف 

کارشناس آز فیزیک 4

411

 

 140

محمد اسکوئیان

هیات علمی

370

 

 141

کمیل بابائی

هیات علمی

308

 

 142

سعید باطبی

هیات علمی

234

 

 143

میثم باقری

هیات علمی

357

 

 144

حسین پناهی

هیات علمی

382

 

 145

ساعد جعفری

هیات علمی

375

 

 146

الهام حسینی

هیات علمی

447

 

 147

سهیل خوشبین فر

هیات علمی

229

 

 148

حمید رحیم پور

هیات علمی

292

 

 149

محمد روضاتی

هیات علمی

289

 

 150

مجید سیفی

هیات علمی

371

 

 151

علیرضا صدرممتاز

هیات علمی

291

 

 152

رضا صفاری

هیات علمی

399

 

 153

پیوند طاهرپرور

هیات علمی

356

 

 154

صابر فرجامی شایسته

هیات علمی

293

 

 155

عباس قاسمی زاد

هیات علمی

294

 

 156

فرهاد اسمعیلی قدسی

هیات علمی

386

 

 157

محمدرضا محمدی مظفر

هیات علمی

308

 

 158

حسین محمودی چناری

هیات علمی

377

 

 159

علی مرتضی پور

هیات علمی

357

 

 160

جمال مظلوم

هیات علمی

356

 

 161

سعید مهدوی فر

هیات علمی

372

 

 162

حنیف هادی پور

هیات علمی

229

 

 163

آزمایشگاه اپتیک

 

411

 

 164

آز تحقیقاتی ماده چگال

 

236

 

 165

آز تحقیقاتی هسته ای

 

412

 

 166

آز تصویربرداری پیشرفته- صدرممتاز

 

413

 

 167

آزمایشگاه تحقیقاتی- فرجامی

 

314

 

 168

آزمایشگاه هسته ای

 

305

 

 169

آزمایشگاه خلا- روضاتی

 

310

 

 170

آزمایشگاه سل ژل (پائین)- قدسی

 

306

 

 171

آزمایشگاه سل ژل (بالا)- قدسی

 

424

 

 172

آز محاسبات نانوفیزیک- رحیم پور

 

320

 

 173

آزمایشگاه فتونیک- باطبی

 

378

 

 174

آزمایشگاه فیزیک 2

 

304

 

 175

آزمایشگاه فیزیک جدید

 

411

 

 176

آزمایشگاه فیزیک 1

 

409

 

 177

اتاق کنترل

 

410

 

 178

اتاق اساتید مدعو

 

298

 

آدرس : رشت خیابان نامجو- دانشکده علوم پایه

کدپستی: 4193833697

شماره تماس (تلفنخانه) :  5-33343630-013

برای برقراری ارتباط با بخشهای مختلف دانشکده، ابتدا با تلفنخانه دانشکده تماس گرفته سپس داخلی موردنظر را اعلام بفرمایید.