بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت دانشکده

 

 روحی

ریاست دانشکده: دکتر حسین پناهی

تحصیلات :دکترای فیزیک

رشته تخصصی :فیزیک نظری

تلفن : ۳۳۳۶۷۳۴۳ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :  t-panahi@guilan.ac.ir

 

 426

 

معاونت آموزشی دانشکده:دکتر  اکبر نورسته نیا

تحصیلات : دکترای فیزیولوژی گیاهی

رشته تخصصی : فیزیولوژی گیاهی

تلفن : ۳۳۳۳۳۵۱۰ – ۰۱۳

دورنگار : ۳۳۳۲۳۵۱۰ – ۰۱۳

پست الکترونیک :  norasteh@guilan.ac.ir

   

معاونت پژوهشی و فناوری: دکتر شبنم سهراب نژاد

تحصیلات :دکتری شیمی

رشته تخصصی : شیمی تجزیه

تلفن : ۳۳۳۲۰۹۱۲ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :  sohrabnezhad@guilan.ac.ir

 

 

 

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی:  دکتر جمال مظلوم

 تحصیلات : دکتری فیزیک

 رشته تخصصی: حالت جامد

تلفن: 33333648-۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶-۰۱۳

پست الکترونیک: j.mazloom@guilan.ac.ir

   

رئیس اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی:  مهندس بهشته نقدی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت 

رشته تخصصی : مدیریت منابع انسانی

تلفن : ۳۳۳۶۷۱۲۳-۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :     b.naghdi@guilan.ac.ir

 

 

 

 

 

رئیس اداره امور اداری: مهندس رمضانعلی هاتف وحید

تحصیلات :فوق لیسانس فیزیک

رشته تخصصی :فیزیک

تلفن : ۳۳۳۶۷۰۴۲ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :